Voorwaarden voor dienstverlening door REH

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

REH: Rent Estate Haaglanden te Wassenaar;

inschrijver: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich inschrijft in het huurders- en/of verhuurdersbestand van Rent Estate Haaglanden.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding door Rent Estate Haaglanden aan inschrijver;

2.2 Met inschrijving in het bestand van Rent Estate Haaglanden gaat inschrijver zonder enig voorbehoud akkoord met onderhavige voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle door Rent Estate Haaglanden gedane aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend;

3.2 Aanbiedingen door Rent Estate Haaglanden zijn gebaseerd op matching van bij Rent Estate Haaglanden ingeschreven bestanden van huurders en verhuurders.

Artikel 4 Verschuldigde bedragen

4.1 Indien via REH een huurovereenkomst tot stand komt met een looptijd van:

a.       Maximaal zes maanden zonder contractuele verlengingsmogelijkheid, dan wordt huurder bij ondertekening van de huurovereenkomst een eenmalige vergoeding voor bemiddeling in rekening gebracht die gelijk staat aan een halve maand huur, inclusief eventuele servicekosten (excl. BTW).

b.       Minder dan 6 maanden echter met een contractuele verlengingsmogelijkheid, dan wordt huurder bij ondertekening van de huurovereenkomst een vergoeding voor bemiddeling in rekening gebracht die gelijk staat aan een halve maand huur, inclusief eventuele servicekosten (excl. BTW). Indien huurder gebruik wenst te maken van de verlenging wordt huurder alsnog een tweede halve maand huur, inclusief eventuele servicekosten (excl. BTW)in rekening gebracht.

c.        Tenminste zes maanden, dan wordt huurder bij ondertekening van de huurovereenkomst een eenmalige vergoeding voor bemiddeling in rekening gebracht, gelijk aan een maand huur, inclusief eventuele servicekosten (excl. BTW).

Onderhuur wordt verstaan het initiŽle huurbedrag zoals vermeld op de website van Rent Estate Haaglanden voordat eventuele onderhandelingen plaatsvinden over de huurprijs.

4.2 Inschrijving is op zich kosteloos. 

4.3 Indien en voorzover in de maandhuur servicekosten dan wel kosten van gas, water, elektra, kabel e.d. zijn inbegrepen wordt de fee dan wel onkostenvergoeding hierover doorberekend.

Artikel 5 Betaling

5.1 De in artikel 4 genoemde verschuldigde bedragen, vermeerderd met BTW, zijn verschuldigd bij aangaan van de huurovereenkomst en dienen terstond contant aan Rent Estate Haaglanden te worden voldaan;

5.2 Bij het door inschrijver niet nakomen van genoemde betaalverplichting is inschrijver in verzuim. Vanaf het moment van in verzuim treden is over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt;

5.3 Is inschrijver in verzuim dan komen eventuele gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten voor rekening van inschrijver;

5.4 De woonruimte kan eerst worden betrokken nadat aan Rent Estate Haaglanden de verschuldigde bedragen, vermeerderd met de verschuldigde BTW, zijn voldaan.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Rent Estate Haaglanden kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door Rent Estate Haaglanden verstrekte informatie;

6.2 Rent Estate Haaglanden is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enig handelen en/of nalaten van inschrijver, huurder zowel als verhuurder, daaronder mede begrepen niet-nakoming door inschrijver van verplichtingen die voortvloeien uit het door inschrijver aangaan van een huurovereenkomst inzake een bij Rent Estate Haaglanden ingeschreven object; 

6.3 Inschrijver-verhuurder verklaart dat hij bevoegd is het door hem ingeschreven object te verhuren. Verhuurder is dienaangaande bij uitsluiting en zonder enig voorbehoud verantwoordelijk en aansprakelijk; 

6.4 Indien de inschrijving woonruimte betreft waarvoor een woonvergunning is vereist komt het verkrijgen van bedoelde vergunning voor rekening en risico van inschrijver-huurder;

6.5 Inschrijver is bij uitsluiting verantwoordelijk en aansprakelijk voor stipte nakoming van de verplichtingen welke, direct en/of indirect, voortvloeien uit het door hem aangaan van een huurovereenkomst inzake een bij Rent Estate Haaglanden ingeschreven object;

6.6 Inschrijver zal Rent Estate Haaglanden vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures die mochten voortvloeien uit, en/of het gevolg zijn van enig handelen en/of nalaten van inschrijver.